Close

Szkolenia IAITAM™

Szkolenie CSAM

Certyfikowany menadżer zarządzający oprogramowaniem

Szkolenie CSAM obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem oprogramowaniem, a także dostarcza wiedzę o standardach dotyczących zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Kurs jest podstawowym narzędziem edukacyjnym dla początkujących menedżerów IT oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami, finansami, budżetem, oprogramowaniem, umowami w organizacji.

Wartość szkolenia:

Dzięki udziale w kursie Uczestnicy uzyskają gruntowną wiedzę dotyczącą:

✔ wdrożenia i kontroli oprogramowania, zarządzania zasobami w całym cyklu życia produktu,

✔ opracowania zasad, procedur i procesów dotyczących prawidłowego użytkowana oprogramowania i licencji,

✔ edukacji pracowników w zakresie SAM (Software Asset Management),

✔ strategicznego zarządzania dostawcami,

✔ eliminowania problemów związanych z piractwem,

✔ wspieranie innych przedsięwzięć IT.

Szkolenie obejmuje:
 • Zakres zarządzania oprogramowaniem (SAM)
 • Strategiczne zarządzanie licencjami
 • Odzyskiwanie oprogramowania
 • Dokumentacja licencyjna
 • Prawo do audytu
 • Proaktywne i reaktywne zarządzanie oprogramowaniem
 • Zarządzanie celami
 • Okazje do oszczędności
 • Zgodność w zarządzaniu majątkiem
 • Pismo audytowe
 • Egzekwowanie zgodności
 • Należyta staranność w zapewnianiu zgodności
 • Sztuka negocjacji
 • Postanowienia licencyjne
 • Automatyzacja zarządzania majątkiem
 • Narzędzia typu Discovery
 • Repozytorium zarządzania majątkiem
 • Metody wyboru narzędzia SAM (zarządzania oprogramowaniem)
 • Wpływy czynników organizacyjnych i sprzętowych

Szkolenie CHAMP

Certyfikowany menadżer zarządzający sprzętem

Szkolenie CHAMP obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem sprzętem IT, a także dostarcza wiedzę o standardach dotyczących zarządzania cyklem życia sprzętu IT. Kurs jest podstawowym narzędziem edukacyjnym dla początkujących menedżerów IT oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami, finansami, budżetem, sprzętem IT, umowami w organizacji.

Wartość szkolenia:

Dzięki udziale w kursie Uczestnicy uzyskają gruntowną wiedzę dotyczącą:

✔ wdrożenia i kontroli sprzętu IT, zarządzania zasobami w całym cyklu życia produktu,

✔ opracowania zasad, procedur i procesów dotyczących prawidłowego użytkowana sprzętu IT,

✔ edukacji pracowników w zakresie HAM (Hardware Asset Management),

✔ strategicznego zarządzania dostawcami,

✔ eliminowania problemów związanych z niewłaściwym użyciem sprzętu IT,

✔ wspieranie innych przedsięwzięć IT.

Szkolenie obejmuje:
 • Podstawy zarządzania sprzętem IT (Hardware Asset Management)
 • Centralizacja zarządzania sprzętem IT
 • Najlepsze praktyki dotyczące standardów sprzętu
 • Wdrażanie programu zarządzania sprzętem IT
 • Planowanie projektów
 • Zarządzanie zmianą
 • Mierzenie sukcesu
 • Narzędzia i automatyzacja
 • Nabywanie odbieranie sprzętu IT
 • Zarządzanie spisem sprzętu IT
 • Procesy IMAC
 • Doskonalenie programu zarządzania sprzętem IT
 • Zwiększanie wartości przynoszonej przez zasoby
 • Bezpieczeństwo sprzętu IT
 • Ponowne użycie i proces utylizacji
 • Decyzje związane z elektrośmieciami
 • Ocena dostawców usług związanych z utylizacją
Przebieg szkoleń:

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwszą częścią jest szkolenie CAMP w trybie Elearning. Szkolenie to obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk zarządzania majątkiem. Drugą częścią jest jednodniowe szkolenie prowadzone przez akredytowanego trenera. To szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania oprogramowaniem (w przypadku CSAM), lub zarządzania sprzętem IT (w przypadku CHAMP).

Warunki uzyskania certyfikatu:

Jeśli uczestnik wyraża chęć otrzymania Certyfikatu IAITAM z zakresu danego szkolenia, powinien w terminie 14 dni po ukończeniu szkolenia przystąpić do dedykowanego dla danego kursu Egzaminu online.

Egzamin trwa 3 godziny i składa się ze 100 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 85% poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu istnieje możliwość jednej bezpłatnej poprawki.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://iaitam.org/csam/

https://iaitam.org/champ/

Pozostałe informacje:

Certyfikaty CSAM i CHAMP są wydawane bezpośrednio przez IAITAM. Certyfikat jest ważny jeden rok, następnie, w celu utrzymania certyfikatu, osoba certyfikowana jest zobowiązana do przedłużenia certyfikatu poprzez zdanie płatnego egzaminu recertyfikacyjnego. Egzamin recertyfikacyjny składa się z 20 pytań, a osoba zdająca ma nieograniczoną liczbę prób zaliczenia egzaminu w ciągu 31 dni. W sprawie recertyfikacji osoba certyfikowana kontaktuje się bezpośrednio z IAITAM.